Algemene voorwaarden Krush Bikes B.V.

 

 • Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Krush Bikes: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Krush Bikes B.V. gevestigd aan de Oosterstraat 39 te Steenwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69378134;
   2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Krush Bikes en de klant;
   3. klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een overeenkomst met Krush Bikes is aangegaan;
   4. product: ieder product (waaronder een fiets, fietsonderdeel of fietsaccessoire) dat of iedere dienst die Krush Bikes levert;
   5. fiets: de fiets die Krush Bikes levert;
   6. website: de website www.krush-bikes.com die door Krush Bikes wordt beheerd en waar producten besteld kunnen worden;
   7. winkel: de fysieke winkel, showroom of ieder ander (mobiel) verkooppunt waar de producten van Krush Bikes gekocht of besteld kunnen worden.

 

 • Algemeen
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Krush Bikes en de klant.
  • 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  • 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Krush Bikes vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • 4. Indien Krush Bikes niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Krush Bikes in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  • 5. Krush Bikes heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 • Aanbod
  • 1. Het aanbod van Krush Bikes is vrijblijvend.
  • 2. Kennelijke vergissingen of fouten op de website, in e-mailberichten, brochures of overige publicaties binden Krush Bikes niet.
  • 3. Het assortiment dat wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

 

 • Gebruiksvoorwaarden
  • 1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
  • 2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
  • 3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Krush Bikes of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

 

 • Prijzen en verzendkosten
  • 1. De vermelde prijzen van de producten zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
  • 2. Voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt de hoogte van de verzendkosten aan de klant kenbaar gemaakt.
  • 3. Krush Bikes heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

 

 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • 1. De overeenkomst komt tot stand nadat:
   1. de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen;
   2. de klant in de winkel een bestelling geplaatst heeft.
  • 2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  • 3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Krush Bikes de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Krush Bikes heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Krush Bikes. Zolang de klant geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 

 • Account
  • 1. Op de website kan de klant een account aanmaken. De klant dient daarvoor het online registratieformulier in te vullen en in te sturen. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt Krush Bikes de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.
  • 2. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. Krush Bikes kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Krush Bikes daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 

 • Betaling
  • 1. De klant kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
   1. middels iDEAL;
   2. middels creditcard.
  • 2. Krush Bikes heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

 

 • Levering
  • 1. Krush Bikes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
  • 2. De bestelde producten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres.
  • 3. De aan de klant kenbaar gemaakte leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
  • 4. Indien Krush Bikes het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt Krush Bikes de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen.
  • 5. Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen.
  • 6. Krush Bikes heeft het recht de bestelling in gedeeltes te leveren.

 

 • Herroepingsrecht
  • De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van Krush Bikes heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op het herroepingsrecht.
  • Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 10.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate gebruiken en proberen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
  • Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Krush Bikes kenbaar te maken. Aan de klant wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
  • Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen naar Krush Bikes terug te sturen, mits onveranderd, zonder schade en, voor zover mogelijk, in de originele verpakking.
  • De klant kan ook, zonder eerst Krush Bikes ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 10.1 terugsturen naar Krush Bikes. In een dergelijk geval dient de klant het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
  • Indien de klant op elektronische wijze aan Krush Bikes kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Krush Bikes na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.
  • Is het geretourneerde product beschadigd, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Krush Bikes overeenkomstig artikel 10.10 aan de klant terugbetaalt.
  • Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van Krush Bikes.
  • Het risico van de retourzending rust bij de klant. De klant dient de retourzending voldoende te frankeren. De bewijslast dat het product tijdig is teruggestuurd ligt bij de klant. Dit kan de klant bewijzen door middel van een bewijs van postbezorging.
  • Krush Bikes zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en Krush Bikes het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen en voor het retourneren van de bestelling) restitueren. Ontbindt de klant de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de klant gerestitueerd.

 

 • Uitzondering op het herroepingsrecht
  • Artikel 10 is niet van toepassing op producten die naar de specificaties van de klant worden vervaardigd (op maat gemaakte producten), zoals een door de klant samengestelde fiets.

 

 • Verplichtingen van de klant
  • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens die hij bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Krush Bikes verstrekt correct en volledig zijn.
  • Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

 

 • Conformiteit
  • Krush Bikes staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod en/of op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

 • Klachten en garantie
  • De klant is verplicht het geleverde product bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant deze gebreken onmiddellijk na ontdekking te melden aan Krush Bikes.
  • Indien de klant aantoont dat het geleverde product op het moment van levering een gebrek bevat, dan zal Krush Bikes, naar zijn keuze, kosteloos een vervangend product naar de klant sturen, het product repareren of de prijs van het product (deels) crediteren en terugbetalen.
  • Op het product wordt een garantie verleend. De looptijd van de garantie wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst op de website of in de winkel aan de klant kenbaar gemaakt. De garantievoorwaarden worden meegeleverd bij het product.

 

 • Aansprakelijkheid
  • Krush Bikes kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  • Krush Bikes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Krush Bikes is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  • Krush Bikes is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.
  • De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Krush Bikes is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  • Krush Bikes is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het product of door gebruik van het product in strijd met de gebruiksinstructies. De klant dient voor het gebruiken van het product de verpakking en/of bijbehorende gebruiksinstructies goed te lezen.
  • Krush Bikes is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden ongeoorloofde wijzigingen hebben aangebracht aan het product.
  • In geen geval is Krush Bikes aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
  • Krush Bikes is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  • Het deelnemen aan het verkeer brengt altijd risico’s met zich mee. Krush Bikes is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gevaarlijke situaties, ongevallen of botsingen met de fiets. Krush Bikes is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van de fiets, tenzij Krush Bikes op grond van productaansprakelijkheid aansprakelijk is. De klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met de fiets. Het gebruik van de fiets is geheel voor risico van de klant.
  • Krush Bikes is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
  • Indien Krush Bikes aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Krush Bikes beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Krush Bikes gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Krush Bikes beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Krush Bikes.

 

 • Overmacht
  • Krush Bikes is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Krush Bikes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Krush Bikes niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; storing in het e-mailverkeer; computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Krush Bikes; het verbranden van middelen van vervoer van Krush Bikes of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
  • Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van Krush Bikes.
  • Indien Krush Bikes weet of het vermoeden heeft dat hij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Krush Bikes de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

 • Klantenservice
  • Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Krush Bikes. De klantenservice van Krush Bikes is bereikbaar via:
   1. het e-mailadres: info@krush-bikes.com;
   2. het telefoonnummer: 0521-523220;
   3. de chatfunctie op de website.
  • Bij Krush Bikes ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Krush Bikes binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 • Intellectuele eigendomsrechten
  • De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Krush Bikes geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op de overeenkomst tussen Krush Bikes en de klant is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Krush Bikes worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Krush Bikes gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Krush Bikes zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.